Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia zo slovenského jazyka CSJ
Dejepis DEJ
Dramatická výchova DRA
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Individuálna logopedická intervencia ILI
Individuálna logopedická starostlivosť INL
Informatická výchova INV
Informatika INF
Komunikácia KMU
Komunikačné zručnosti KMN
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodopis P
Prírodoveda PDA
Prvouka PRU
Rozvíjanie špecifických funkcií RSF
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Slovenský posunkový jazyk SPJ
Slovné hodnotenie SH
Správanie SPR
Svet práce SEE
Technická výchova TEH
Technické práce THP
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Zemepis ZEM

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
    Drotárska cesta 48,
    811 04 Bratislava
  • +421 02 62801207

    www.zsidrotarska.sk

Fotogaléria